Новости 10 апреля 2019

У Єланці на ремонт доріг у цьому році передбачено всього 1,1 млн грн

У Єланці на громадських слуханнях вирішували, що робити з 1,150 млн грн, які передбачені на ремонт доріг. Звучали думки про необхідність закупівлі техніки для ремонту доріг або відремонтувати різні ділянки. Про це повідомляється на сайті селищної ради.

Як зазначається, згід­но з пла­ном со­ці­аль­но-еко­но­міч­но­го роз­вит­ку, Єла­нець­ка се­лищ­на ра­да от­ри­ма­ла 1 млн грн дер­жав­ної суб­вен­ції на ка­пі­таль­ний ре­монт до­ріг, а та­кож у бюд­же­ті се­лищ­ної ра­ди на це пе­ред­ба­че­но ще 150 тис. грн, а саме на ям­ко­вий ре­монт у бе­то­ні.

Єланецька селищна рада може утримувати дороги комунального значення. А на дороги обласного та державного не може виділяти кошти, а також співфінансувати ремонт. Зокрема дорогами державного значення є пе­рех­рес­тя ву­л. Кри­нич­на та Со­бор­на; Аг­рар­на та Шев­чен­ка; вул. Со­бор­на та Шев­чен­ка до пів­ніч­ної око­ли­ці Єлан­ця — За­яру.

«За під­ра­хун­ка­ми спе­ці­а­ліс­тів, за 1 млн грн, ви­ді­ле­них дер­жа­вою на ка­пі­таль­ний ре­монт, мож­на від­ре­мон­ту­ва­ти асфальтом ли­ше 170 по­гон­них мет­рів до­ро­ги при ши­ри­ні 6 м. На ямко­вий ре­монт ви­ко­рис­то­ву­ва­ти ці кош­ти за­бо­ро­не­но, але за­ко­но­давс­тво не за­бо­ро­няє ви­ко­рис­то­ву­ва­ти їх на прид­бан­ня об­лад­нан­ня, ре­мон­ту при­мі­щень, прид­бання май­на», — йдеться на сайті селищної ради.

Учасники заходу вважали, що за 1 млн відремонтувати лише 170 погонних метрів неефективно. Зок­ре­ма, фер­мер О.Са­ворсь­кий зап­ро­по­ну­вав по­вер­ну­ти­ся до прак­ти­ки ре­мон­ту се­лищ­них до­ріг у бе­то­ні, але більш якіс­н­о­го, ніж у ми­ну­лі ро­ки, тому з ви­ді­ле­них кош­тів дер­жсуб­вен­ції пропонував за­ку­пи­ти фре­зу, дуй­ку, трам­бо­воч­ний апа­рат для ук­лад­ки бе­то­ну.  Біль­шість при­сут­ніх під­три­ма­ли цю про­по­зи­цію. Про­те, на дум­ку де­пу­та­та се­лищ­ної ра­ди Наталі Мор­гун, кра­ще ви­ко­рис­та­ти 1 млн грн за ці­льо­вим приз­на­чен­ням та ка­пі­таль­но від­ре­мон­ту­ва­ти ава­рій­ний від­рі­зок до­ро­ги по пр. Не­за­леж­нос­ті від автозап­рав­ки «Ле­бідь» до ав­то­вок­за­лу.

«Бу­ли і зов­сім про­ти­леж­ні дум­ки. Так, де­пу­тат се­лищ­ної ра­ди Віктор Бур­ла­ка зап­ро­по­ну­вав ви­ко­рис­та­ти кош­ти дер­жсуб­вен­ції на об­лаш­ту­ван­ня тро­ту­а­ру для пі­шо­хо­дів від цер­кви Різ­два Прес­вя­тої Бо­го­ро­ди­ці до ДНЗ № 4 «Ма­лят­ко». За­ві­ду­вач сек­то­ру куль­ту­ри РДА, де­пу­тат се­лищ­ної ра­ди Тетяна Са­ве­льє­ва за­не­по­ко­є­на від­сут­ніс­тю при­мі­щен­ня для зміс­тов­но­го від­по­чин­ку мо­ло­ді, а то­му внес­ла про­по­зи­цію нап­ра­ви­ти кош­ти дер­жав­ної суб­вен­ції на об­лаш­ту­ван­ня фо­йє для про­ве­ден­ня дис­ко­тек у ра­йон­но­му бу­дин­ку куль­ту­ри», — повідомили у селищній раді.

При­сут­ні на за­сі­дан­ні фер­ме­ри М.Іс­тра­ті, В.Мор­гун звер­ну­ли ува­гу міс­це­вої вла­ди на кри­тич­ний стан до­ріг у мік­ро­ра­йо­ні За­яр та поп­ро­си­ли по мож­ли­вос­ті про­фі­лю­ва­ти ці до­ро­ги жорс­твою у най­ближ­чий час. Депутат райради Іван Руденко вважав, що кошти мають бути ви­ко­рис­та­ні за ці­льо­вим приз­на­чен­ням — на ре­монт до­ріг се­ли­ща.

Остаточне рішення з урахуванням резолюції громадських слухань ухвалюватиме се­лищ­на ра­да.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

комментируемое

To Top